Huurwaarborg betekenis : De huurwaarborg is een financiële garantie die de huurder zelf moet stellen. Het wordt opgemaakt ten gunste van de eigenaar (de verhuurder) en kan worden gebruikt om eventuele schade aan het ter beschikking gestelde goed te vergoeden, maar ook om andere tekortkomingen van de huurder te dekken.

MEER INFORMATIE OVER DE HUURWAARBORG

De huurwaarborg in België wordt geregeld door de huurwet (zien wetgeving) en werd recentelijk geregionaliseerd. Het is niet verplicht, maar kan door de verhuurder worden geëist. Uitleg in 3 stappen:

Stap 1: de samenstelling

Wanneer een verhuurder een woning verhuurt, is het gebruikelijk de huurder te vragen een bedrag te blokkeren dat de verhuurder zal vergoeden ingeval de huurder een van zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt. Deze huurgarantie kan verschillende vormen aannemen:
  • een geblokkeerde rekening
  • een bankgarantie
  • een bankgarantie via het hulp van derde partijen
  • Andere, minder gebruikelijke middelen, die hieronder nader worden toegelicht
Het maximumbedrag varieert naar gelang van de gekozen methode en de regio van het verhuurde goed.

Stap 2 : De bevestiging van de bank

Zodra de financiële zekerheid ten gunste van de verhuurder geldig is gesteld, zal de bank u een attest geven dat u aan uw verhuurder kunt zenden.

Stap 3: De huurwaarborg vrijgave

Bij het einde van de huurovereenkomst zal worden nagegaan of de huurder aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan en of het goed wordt teruggegeven in dezelfde staat als waarin het werd binnengebracht. De partijen kunnen een deskundige aanstellen om de eventuele schade aan het onroerend goed vast te stellen. Er zijn dus verschillende scenario’s mogelijk om te beslissen over de vrijgave van de huurwaarborg, afhankelijk van de vraag of de partijen het eens zijn over de bedragen: – de partijen komen de bedragen overeen die aan de verhuurder en de huurder moeten worden betaald; in dat geval ondertekenen zij samen het formulier voor de vrijgave van de huurwaarborg. Elke partij ontvangt het aangegeven aandeel, de bank is verantwoordelijk voor het verrichten van de betalingen en het vrijgeven of in evenwicht brengen van de rekening (indien het een bankgarantie betrof, betaalt de bank het aan de verhuurder verschuldigde bedrag en vordert het van de huurder). – de partijen het niet eens worden en de situatie geblokkeerd blijft; staat het elke partij vrij de zaak voor te leggen aan de vrederechter. Het vonnis kan uitvoerbaar worden verklaard en de bank zal het moeten naleven om de tegoeden vrij te geven. De wet op de handelshuurovereenkomsten voorziet in andere bepalingen, hoofdzakelijk betreffende het bedrag.

Er is geen verplichting om een huurwaarborg op te stellen? Het is dus niet verplicht, maar de verhuurder eist het meestal wel.

Het is daarom raadzaam dit aspect in de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder vast te leggen en de samenstelling van een huurwaarborg op te leggen.

Er bestaan verschillende formules om een huurwaarborg te verstrekken. Kort samengevat zijn de verschillende types: Er bestaan ook andere, minder gebruikelijke middelen, zoals een borgstelling door een zekerheidssteller. In geen geval mag een verhuurder vragen dat de waarborg op zijn eigen bankrekening wordt gestort, dit is ten strengste verboden. In de meeste gevallen doen huurders een beroep op hun bank om een huurwaarborg te stellen, maar steeds meer verschijnen er oplossingen om online een waarborg op te stellen.
Voor huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen stelt elk gewest zijn eigen regels vast:
Maximaal bedrag van de huurwaarborg
Regio/TypeGarantie bancaireCompte bloqué
Brussel

3 maanden huur

2 maanden huur
Vlaanderen2 maanden huur
Wallonië3 maanden huur
Het gaat hier echter over een maximum bedrag omdat de huurwaarborg niet verplicht is, maar de meeste verhuurders eisen dit wel. De garanties die via het OCMW, het Brugal Fonds en het Woningfonds worden verleend, worden beschouwd als bankgaranties en hebben derhalve een opeisbaar bedrag van 3 maanden.
De huurovereenkomst voor woningen tussen de verhuurder en de huurder kan op twee manieren worden opgesteld. Het mogelijke gebruik van de financiële garantie wordt dan in bepaalde gevallen beperkt.

Dekking van huurschade.

De verhuurder kan de als zekerheid gestelde bedragen niet gebruiken om bijvoorbeeld onbetaalde huur te dekken. Hij kan echter een vrederechter vragen het gebruik ervan te herdefiniëren.

Dekking van alle verplichtingen van de huurder.

In de meeste modelhuurovereenkomsten is tegenwoordig bepaald dat de zekerheidsstelling alle verplichtingen van de huurder dekt. Hier is een voorbeeld van een clausule die vaak in huurovereenkomsten voorkomt:
“De garantie wordt, naar gelang van het geval, vrijgegeven of opgeheven bij het einde van de huurovereenkomst, onder aftrek van de verschuldigde bedragen, na de behoorlijke en volledige nakoming van alle verplichtingen van de huurder. Tenzij de partijen anders overeenkomen, brengt de vrijgave of de opheffing van de garantie geen bevrijding mee van de openstaande saldi van lasten, met uitzondering van die welke bij het einde van de huurovereenkomst worden vereffend.”
In dit geval kan het geld worden vrijgegeven aan de verhuurder om de volgende redenen: schade aan het eigendom en onbetaalde huur of huurlasten. De bedragen moeten op het aanvraagformulier worden vermeld.
Ja, er zijn organisaties in België die u zullen helpen een huurwaarborg op te stellen. De bekendste zijn het OCMW, het Vlaams en Brusselse woningfonds en het Brugalfonds.
Het is echter gebruikelijk dat de verhuurder vraagt dat de garantie beschikbaar is voordat je de sleutels overhandigt.

In geen geval is de huurwaarborg in eerste instantie bedoeld om schade aan het gehuurde goed te dekken.

Indien evenwel is bepaald dat de huurgarantie alle verplichtingen van de huurder dekt en er aan het einde van de huur onbetaalde lasten of huurgelden zijn, kan de verhuurder deze bedragen aftrekken van de huurgarantie.