Huurwaarborg in Brussel

De huurwaarborg in Brussel is sinds 1 januari 2018 geregeld door een ordonnantie van het Brussels Gewest, die de wet op de huur van de hoofdverblijfplaats aanvult en overtreft.

De huurwaarborg in Brussel wordt geregeld door de ordonnantie op de huurcontracten voor woningen van 27 juli 2017

3 vormen van huurwaarborg toegestaan in het Brusselse Gewest volgens artikel 248.

De ordonnantie regelt de wijze waarop in Brussel een huurwaarborg kan worden ingesteld. Er zijn 3 geaccepteerde vormen:

  1. de geïndividualiseerde rekening, vaker de geblokkeerde rekening genoemd
  2. de bankgarantie moet geleidelijk opnieuw worden samengesteld
  3. een bankgarantie die voortvloeit uit een standaardovereenkomst tussen een OCMW en een financiële instelling

U kunt de tekst van de wet vinden op de website van de regering, het is afdeling 5, artikelen 248 en 249 gewijd aan de garantie van de huurovereenkomst voor woningen.

Kan de verhuurder de huurwaarborg op zijn naam houden?

In afdeling 5 bepaalt artikel 249, eerste alinea, het volgende:

§ 1. Wanneer de verhuurder in het bezit is van de waarborg en nalaat die te plaatsen op de manier bepaald in artikel 248, § 2, 1°, is hij ertoe gehouden om aan de huurder rente te betalen volgens de gemiddelde rentevoet van de financiële markt op het bedrag van de waarborg, vanaf het moment dat die overhandigd wordt ? met de wettelijke rentevoet als minimum.
Deze rente wordt gekapitaliseerd.

Het overhandigen van geld aan de verhuurder is echter niet een van de drie vormen die een garantie kan aannemen. 

Het antwoord is van Gilles Tijtgat, advocaat bij Legiconsult, aan wie wij de vraag hebben gesteld:

De teksten zijn op zijn zachtst gezegd “dubbelzinnig”. Het beginsel is dat de verhuurder VERBODEN is de huurwaarborg aan te houden, maar in geval van schending van dit beginsel levert de huurwaarborg een “hogere” rente op ten gunste van de huurder dan wanneer de som op een individuele rekening op zijn naam zou worden gestort…. Het artikel is er dus in hoofdzaak op gericht de verhuurder “af te schrikken” van overtreding van het verbod…

Deze optie is derhalve geen aanvaardbare vorm van huurwaarborg.

Hoeveel moet ik verwachten te storten voor de huurwaarborg in Brussel?

Het bedrag van de huurwaarborg in Brussel varieert naargelang de wijze van vestiging.

In het geval van een geïndividualiseerde rekening, d.w.z. dat de huurder een som geld in zijn bezit moet blokkeren, voorziet de Brusselse huisvestingscode in een maximum van 2 maanden huur.

Indien de huurder kiest voor een bankgarantie (met of zonder hulp van het OCMW), bedraagt het maximumbedrag 3 maanden huur.

Mogelijke steun in Brussel voor de oprichting van een huurwaarborg

Er zijn twee soorten steun beschikbaar in het Brusselse Gewest voor mensen met een laag inkomen en in nood. Het gaat om bankgaranties die, afhankelijk van het geval, door een fonds worden gesteld: het Brugal-fonds of het Woningfonds; met of zonder de hulp van het OCMW. Voor meer informatie over de steun kunt u terecht op onze speciale pagina

Standaarddocumenten voor een huurwoning in Brussel

De site huisvesting.brussels biedt u een standaardmodel van een huurovereenkomst in Brussel, die gegarandeerd up-to-date is en in overeenstemming met de clausules van de Brusselse Huisvestingscode. De toelichtingsbijlage moeten bij de contracten worden gevoegd

uittreksel uit het standaard huurmodel voor een hoofdverblijfplaats voorgesteld door de site huisvesting.brussels, paragraaf over de huurwaarborg voor Brussel

Op zoek naar vastgoed te huur in Brussel?

De website Immobrussels.be is, zoals de naam al zegt, gewijd aan vastgoed in Brussel. U vindt er advertenties voor huis te huur in Brussel of appartement te huur in Brussel