Huurwaarborg in Wallonië

De huurwaarborg in Wallonië is gedeeltelijk op gewestelijk niveau geregeld. Een decreet, dat op 1 september 2018 in werking is getreden, vult namelijk de federale regels inzake woninghuur aan.

Het decreet van het Waalse Gewest over de huur van woningen

Op 28 maart 2018 heeft de Waalse overheidsdienst een decreet gepubliceerd met betrekking tot woningverhuur in het Waalse Gewest. Zij is van toepassing vanaf 1 september 2018 en regelt een aantal punten, waaronder het voorwerp van de garantie ten gunste van de verhuurder.

Hoe een huurwaarborg instellen in Wallonië ?

Het decreet bepaalt dat de huurwaarborg in Wallonië in 3 vormen kan worden opgemaakt. Artikel 62 van het decreet bepaalt dat dit de aanvaardbare wijzen van oprichting zijn:

  • Een op naam van de huurder bij een financiële instelling geopende individuele rekening, beter bekend als een geblokkeerde rekening
  • Een bankgarantie die geleidelijk opnieuw moet worden samengesteld
  • Een bankgarantie die voortvloeit uit een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling
De wet voorziet dus niet in de mogelijkheid voor de verhuurder om een huurwaarborg in contanten te eisen.
 

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg in Wallonië?

Afhankelijk van de gekozen vorm zal het maximumbedrag variëren.

De wet in Wallonië bepaalt dat het maximumbedrag van de huurwaarborg 3 maanden bedraagt indien het om een bankwaarborg gaat. Het decreet beperkt het bedrag van de huurwaarborg in de vorm van een geblokkeerde rekening tot maximaal 2 maanden huur

De vraag lijkt misschien triviaal, maar vergeet niet dat de huurwaarborg wordt berekend op basis van de huurprijs exclusief lasten. Wat de vorm betreft, is de huurder vrij te kiezen uit de 3 voorgestelde vormen. Zie de verschillende manieren om een huurwaarborg in te stellen voor meer uitleg.

Het doel van de garantie is gemeenschappelijk voor alle 3 de regio's

Wanneer de huurwaarborg wordt vrijgegeven, kunnen de vastgelegde bedragen worden gebruikt om de tekortkomingen van de huurder te vergoeden, namelijk

  • achterstallige huur en/of lasten te betalen
  • het dekken van schade aan de woning
  • elke andere vergoeding, bijvoorbeeld voor het vroegtijdig beëindigen van de huurovereenkomst

Uittreksel uit een modelhuurovereenkomst in het Waalse Gewest - paragraaf over de huurwaarborg

De Waalse website voor huisvesting biedt u een modelhuurovereenkomst voor een huurwoning in het Waalse Gewest, die u de garantie biedt dat u up-to-date bent en voldoet aan de bepalingen van het laatste decreet. Klik op de foto om het huurcontract te openen en te downloaden.

uittreksel van het model huurcontract voorgesteld door de site Logement en Wallonie